menu_icon

De regeling NOW en het ontslagrecht

6 april 2020 Nieuws Publicaties Voorlichting

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

De tekst van de regeling NOW die op 31 maart 2020 is gepubliceerd, is op 3 april 2020 nog herzien. De laatste versie vind u hier. De NOW is een subsidieregeling. Bij een omzetverlies van tenminste 20% kan de werkgever een tegemoetkoming van het UWV ontvangen. Dat bedrag kan oplopen tot 90% van de personeelskosten.

De aanvraag kan vanaf 6 april 2020 ingediend worden bij het UWV. Bij de invulling is de ondersteuning van de accountant of administratiekantoor gewenst. De omzetcijfers en de looncijfers moeten op de juiste wijze ingevuld worden om later problemen te voorkomen.

Verbod op ontslag?

Een belangrijke vraag is of er nog dienstverbanden beëindigd kunnen worden over de periode waarover subsidie wordt aangevraagd.

We gaan in deze blog eerst de artikelen citeren die in de regeling staan die gaan over ontslag. Verderop komen we met een nadere uitleg.

Artikelen in de regeling ontslagbeleid en korting op subsidie

In artikel 13 van de Regeling NOW staat over ontslag van personeel het volgende:

Aan de werkgever aan wie subsidie wordt verleend, worden de volgende verplichtingen opgelegd:

1) de werkgever is verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;

2) de werkgever doet na 18 maart 2020 geen verzoek om toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen op grond van artikel 669, derde lid, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, gedurende het tijdvak waarover subsidie is verleend;

In artikel 7 (lid 5) van de Regeling NOW staat dat wanneer er toch een bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd wordt gedurende het betreffende tijdvak, er een korting op de subsidie berekend wordt. Dit bedrag is dan de grootte van de loonkosten van de ontslagen werknemers plus 50% als boete:

Indien de werkgever na 17 maart 2020 een verzoek om toestemming heeft gedaan om de arbeidsovereenkomst van één of meer werknemers op te zeggen op grond van artikel 669, derde lid, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de subsidie verlaagd met: 

D x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9 

Hierbij staat D voor het loon dat de werknemers, bedoeld in de eerste zin, hebben ontvangen, berekend overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid, constante B.

Uitleg ontslagbeleid en korting op subsidie

In de tekst aangehaalde wetsteksten hierboven zijn door de auteur onderlijnd de woorden: op te zeggen op grond van artikel 669, derde lid, onderdeel a,

In dat artikel wordt een ontslag op bedrijfseconomische gronden omschreven waarvoor van tevoren toestemming is aangevraagd bij het UWV. Alleen die ontslagen zijn gesanctioneerd in deze regeling. De subsidie wordt verminderd met 1.5 maal de loonkosten van de ontslagen werknemers. Ontslagprocedures die zijn ingediend bij het UWV vóór 18 maart 2020 vallen buiten deze sanctie.

Het is dus niet verboden ook na 18 maart 2020 de reorganisatie door te zetten en een ontslagvergunning aan te vragen. Wel leidt dat tot een vermindering van de subsidie.

Toelichting in Kamerbrief op regeling NOW

In de Kamerbrief van 3 april 2020 bij de aanpassing van de NOW staat deze belangrijke toelichting:

Meewegen NOW bij ontslagaanvragen (toelichting)

In de toelichting zal worden verduidelijkt dat UWV bij de uitoefening van haar ontslagtaak de NOW meeweegt. Dat betekent dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen aannemelijk zal moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet. Dit sluit aan bij de doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen) dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Bij ontslagaanvragen bij het UWV moet de werkgever motiveren dat het ontslag niet voorkomen kan worden door gebruik te maken van de NOW. Bij onvoldoende onderbouwing kan het UWV dus de ontslagaanvraag afwijzen.

Een bedrijfseconomisch ontslag waarbij met de werknemer een vaststellingsovereenkomst is gesloten is wel toegestaan en leidt niet tot de hiervoor beschreven sanctie.

Andere ontslagen?

In artikel 13 lid a van de Regeling NOW verplicht werkgevers de loonsom zoveel als mogelijk gelijk te houden. Er is evenwel geen juridische sanctie aan gekoppeld. Het lijkt meer een moreel appel van de overheid  aan werkgevers om geen werknemers te ontslaan. De doelstelling van de regeling is immers de werkgelegenheid op peil te houden.

Strikt juridisch beschouwd staat de Regeling NOW niet in de weg om:

  • tijdelijke contracten niet te verlengen;
  • een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV na twee jaar van arbeidsongeschiktheid;
  • een vaststellingsovereenkomst met een werknemer overeen te komen;
  • een proeftijd ontslag te verlenen;
  • een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden;
  • ontslag op staande voet te verlenen;
  • uitzendovereenkomsten met uitzendbeding te beëindigen.

De algemene verwachting is dat er een recessie gaat komen na de coronacrisis. De Regeling NOW zal met de tijdelijke loonkostensubsidie dat niet kunnen tegen houden maar hopelijk wel gaan verzachten.

 

Mr. Bert Tol, 6 april 2020

Arbeidsrechtjurist te Zwolle

 

Bureau Arbeidsrecht

Tel. 038-4535025  info@berttol.nl    www.berttol.nl

bracket

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.