menu_icon

Kosten juridisch advies en btw

In een uitspraak van 2 december 2013  heeft het Hof van Discipline zich uitgesproken over de fiscale regels bij declaraties in arbeidsconflicten.

 

Waar gaat het om?

Een veel voorkomende afspraak in schikkingen bij ontslagzaken is dat de declaratie van de jurist of advocaat van de werknemer aan de werkgever in rekening wordt gebracht.

De vraag die vaak opkomt is of de omzetbelasting (btw) op de declaratie van de jurist door de werkgever kan worden verrekend met de btw die de ondernemer zelf moet afdragen.

 

Het antwoord op deze vraag staat in artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968:

“1. De in artikel 2 bedoelde belasting welke de ondernemer in aftrek brengt (de btw) is de belasting welke in het tijdvak van aangifte door andere ondernemers ter zake van door hen aan de ondernemer verrichte leveringen en verleende diensten in rekening is gebracht op een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur”.

 

Aangezien de diensten van de jurist van de werknemer aan de werknemer zijn verleend en niet aan de werkgever kan de btw niet in aftrek worden gebracht

 

De btw vormt hier dus een kostenpost voor de werkgever. Dit is overigens niets nieuws onder de zon, er is niets veranderd in de regels.

 

Tenaamstelling

Ook over de naamstelling op de factuur laat het Hof van Discipline geen enkel misverstand bestaan.

Als een cliënt en een derde partij aan een advocaat verzoeken om de factuur te richten aan de derde, dan moet de declaratie nog steeds op naam van de cliënt worden gezet.

Zie ook dit artikel in Advocatie van 22 maart 2021.

 

Fiscale regels voor vergoeding kosten juridisch advies

Een werkgever kan de btw niet in aftrek brengen. Dat doet niets af aan het feit dat een werkgever de kosten voor juridisch advies in principe onbelast mag vergoeden. Dat kan via de werkkostenregeling (zie hierna)

 

Dit in afwijking van de hoofdregel van de Wet op de loonbelasting 1964. Daar staat dat loon al hetgeen is dat uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten. Daarbij inbegrepen datgene wat wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking

 

Werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor iedere werkgever de Werkkostenregeling

In een notendop werkt de werkkostenregeling als volgt. Een werkgever mag maximaal 1,5% van de fiscale loonsom (het forfait genoemd) onbelast vergoeden. Onder de fiscale loonsom valt alles wat een werkgever aan werknemers verstrekt of vergoedt, dus ook ontslagvergoedingen en betaalde declaraties voor juridisch advies.

Bij het berekenen van het forfait wordt gekeken naar de totale fiscale loonsom. Dat is dus van alle werknemers samen, niet naar de loonsom per individuele werknemer (het gaat hier om de bruto loonsom)

 

Een vergoeding van advocaatkosten telt mee voor het forfait, mits als zodanig aangewezen door de werkgever

 

Over het bedrag aan vergoedingen dat het forfait te boven gaat is de werkgever een eindheffing van 80% verschuldigd. Zo’n eindheffing kan niet in mindering worden gebracht op het bedrag dat de werkgever aan de werknemer verschuldigd is.

 

Conclusie over  fiscale regels

De kosten van juridisch advies van de werknemer mogen onbelast worden vergoed. Het verrekenen van de btw is echter niet toegestaan, omdat de diensten van de rechtshulpverlener niet voor de werkgever maar voor de werknemer zijn verricht.

 

De vergoeding telt mee bij het bepalen of het forfait van 1,5% van de loonsom is gebruikt. Is dat het geval, dan wordt de werkgever over het meerdere belast met een eindheffing van 80%.

 

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
  • Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst? 13 maart 2023

    Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in Lees meer

  • WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid 9 februari 2023

    Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers Lees meer

  • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

    Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. V Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.