menu_icon

Vragen van werknemers in coronatijd

Op deze pagina publiceren we veelgestelde ‘corona vragen’ van werknemers:

 

Mag de vakantietoeslag uitgesteld worden?

Bij wet is geregeld dat vakantietoeslag opgebouwd tot 31 mei in de maand juni wordt uitbetaald. In veel arbeidsovereenkomsten en cao’s is geregeld dat de vakantietoeslag (opgebouwd tot 31 mei) al in de maand mei wordt uitgekeerd.

Deze wettelijke regel kan niet zomaar aan de kant worden geschoven. Een werknemer hoeft dus niet akkoord te gaan met het verzoek van de werkgever om de vakantietoeslag later uit te betalen. Temeer niet nu de regeling NOW voorziet in subsidie aan de werkgever voor loonkosten. Dat is inclusief vakantiegeld evenals pensioenkosten en werkgeverslasten.

 

Kan de werkgever verplichten vakantiedagen op te nemen?

Nee dat kan niet. Het opnemen van vakantiedagen dient te gebeuren na een verzoek van de werknemer. Als er te weinig werk is kan de werknemer niet worden verplicht vakantiedagen op te nemen. Vaak zal te weinig werk in coronatijd samengaan met minder omzet. Is er 20% of meer omzetvermindering dan kan de werkgever gebruik maken van de loonkostensubsidie regeling NOW.

In overleg mag wel overeengekomen worden dat vakantiedagen opgenomen worden. De werkgever mag echter geen emotionele druk uitoefenen op de medewerker. Argumenten van de werkgever dat ‘collega’s ook meedoen’, of dat ‘je in deze moeilijke tijd loyaal moet zijn aan de onderneming’ zijn niet rechtsgeldig.

 

Kan de werkgever worden verplicht een vastgelegde vakantieperiode te verplaatsen?

Stel werknemer kan niet naar de camping in mei en wil daarom liever werken. Dan is de werkgever niet verplicht de vakantie te verplaatsen. In onderling overleg kan dat wel.

 

Mag de werkgever het loon met 10% verlagen?

Nee, ondanks dat in coronatijd de onderneming in zwaar weer is gekomen door omzetverlies en te weinig werk, is dat geen grond om het loon te verlagen. Het loon mag alleen verlaagd worden in onderling overleg. Daarbij mag de werkgever geen emotionele druk op de werknemer uitoefenen.

De werkgever kan bij het minder worden van de omzet de loonkostensubsidie aanvragen. In de regeling NOW kan de werkgever tot 90% van de loonkosten vergoedt krijgen.

Vanuit de toepassing van deze regeling heeft een loonsverlaging van 1 euro meteen ook een verlaging van de subsidie met 90 eurocent tot gevolg. Ook dat is een argument om tegen de loonsverlaging te zijn.

 

Nuluren contracten, oproepcontracten, uitzendovereenkomsten en tijdelijke contracten worden niet voortgezet. Mag dat?

Strikt genomen mag het juridisch wel want dit behoort tot de contractsvrijheid van de werkgever. Maar het is niet de bedoeling van de sociale partners en het kabinet. Die hebben in de regeling NOW een loonkostensubsidie opgenomen waarbij er vanuit wordt uitgegaan dat ook de flexibele werknemers (uitgezonderd zzp’ers) kunnen worden doorbetaald. Ook al is er onvoldoende werk voor hen. Bovendien daalt de subsidie voor de werkgever als hij met deze medewerkers de arbeidsverhouding niet voortzet.

 

Ik rij altijd mee met een collega naar het werk maar dan is de 1.5 meter social distancing niet te realiseren. Wat nu?

De 1.5 meter regel is er om te voorkomen dat de besmetting op jezelf of op anderen overgaat. Het gaat dus om een veiligheidsmaatregel. Meerijden met een collega’s is dan al snel geen optie meer.

De eerste vraag die opkomt is of thuiswerken geen redelijk alternatief is. Immers het advies van het kabinet aan werkgevers is om thuiswerken zoveel als mogelijk te bevorderen. Er zijn echter tal van functies die alleen op locatie uitgevoerd kunnen worden.

Als de werkgever het meerijden naar het werk verplicht heeft gesteld is de werkgever op grond van de Arbowet ook verplicht de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. De werkgever moet dan met een andere vervoersoplossing komen. Bijvoorbeeld door het geven van een reiskostenvergoeding voor openbaar vervoer. Of door het ter beschikking stellen van een huurauto, waardoor de werknemer in staat gesteld wordt alleen naar het werk te reizen.

Als het meerijden een persoonlijke keus is van de werknemer zal deze zelf voor een oplossing dienen zorgen. Mogelijk is er in de familie of vriendenkring een auto beschikbaar die in coronatijd niet of nauwelijks gebruikt wordt.

 

De werktijden bij ons in de onderneming zijn van 8.30 tot 17.00 uur. Deze werktijden zijn bij thuiswerken – nu er kinderen thuis lessen volgen van school – niet haalbaar. Mag de werkgever de werktijden toch verplicht stellen?

In artikel 4:1a van de Arbeidstijdenwet staat dat de werkgever bij de vaststelling van de arbeidstijden rekening moet houden met zorgtaken van kinderen. Het kabinet heeft aan werkgevers verzocht om thuiswerken daar waar mogelijk te bevorderen. Deze twee feiten maken dat de werkgever niet onverkort kan vasthouden aan werktijden die gelden bij op locatie werken.

Omgekeerd houdt dat ook in dat van de werknemer gevraagd kan worden te werken op andere tijden. Verder houdt dit in dat over de bereikbaarheid en de planning van videoconferenties onderling afspraken gemaakt moeten worden.

 

Mag de werkgever mij verplichten mee te werken aan een test of ik koorts heb?

Nee dat mag niet vanwege het recht op privacy. Bij een vermoeden dat de werknemer ziek is – i.c. het coronavirus heeft – mag de werkgever wel de werknemer laten oproepen voor een consult bij de bedrijfsarts. Dat zal veelal een telefonisch consult zijn.

Ook als de werknemer instemt met het opmeten van de lichaamstemperatuur door een medewerker van de onderneming mag dit niet.

 

Is de werkgever verplicht maatregelen te nemen om de werknemers te beschermen tegen het corona virus?

Op grond van de Arbowet is de werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor werknemers. Bij werken op locatie houdt dat in 1.5 meter afstand realiseren en zo nodig het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Een mondkapje, schort en handschoenen als gewerkt wordt voor en met zieke of kwetsbare mensen. De werknemer is op grond van de Arbowet verplicht de aanwijzingen op te volgen en de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

 

Mag ik thuisblijven als ik bang ben om besmet te raken?

Wanneer thuiswerken mogelijk is kan van de werkgever gevraagd worden dat toe te staan. Als het werk op locatie gedaan moet worden – en er is geen sprake van ziekte – dan moet er gewerkt worden. Wegblijven van het werk houdt dan in dat de werkgever het loon niet hoeft door te betalen.

 

Heeft de werknemer recht op loon als hij in quarantaine is geplaatst?

Een persoon kan in quarantaine komen doordat hijzelf of een gezinslid het corona virus  heeft. Dan behoudt hij aanspraak op loon ook als thuiswerken geen optie is.

 

Wat zijn mijn rechten als de werkgever failliet verklaard wordt?

De curator kan dan met een eenvoudige opzegbrief een einde maken aan de arbeidsovereenkomst. Er dan geen ontslagbescherming. De werknemer krijgt een WW-uitkering van het UWV. Ook keert het UWV achterstallig loon, vakantietoeslag en niet genoten vakantiedagen uit. Er is geen aanspraak op een wettelijke transitievergoeding.

 

 

We vullen zo nodig deze pagina aan met nieuwe vragen. Hebt u vragen? Mail ze ons!

 

 

 

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
  • Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst? 13 maart 2023

    Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in Lees meer

  • WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid 9 februari 2023

    Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers Lees meer

  • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

    Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. V Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.